NETO DOBIT TELEKOMA SRBIJA 15,3 MILIJARDE DINARA

Beograd, 1. mart 2014 – Kompanija Telekom Srbija a.d. u 2013. godini ostvarila je neto dobit u iznosu od 15,3 milijarde dinara, što je za 36 odsto, odnosno četiri milijarde dinara, više u odnosu na prethodnu godinu. Na ime plaćenih poreza, doprinosa i naknada (javnih prihoda) u budžet Republike Srbije, kompanija Telekom Srbija uplatila je 14,3 milijardi dinara.

Svesni činjenice da jedino ulaganja mogu da obezbede kompaniji zadržavanje liderske pozicije na izrazito konkurentnom tržištu telekomunikacija u Srbiji, tokom 2013. godine realizovana su  investiciona ulaganja  u iznosu od 13 milijardi dinara, što je za 605 miliona dinara više nego u 2012. godini. Ova značajna sredstva su iskorišćena za nabavku baznih stanica, proširenje magistralne i regionalne optičke infrastrukture, proširenje nacionalne IP/MPLS i multiservisne mreže.

Istovremeno sa povećanjem iznosa novčanih sredstava namenjenih investicionim projektima, kompanija je  uspela da  smanji stanje duga u 2013. godini za oko 205 miliona eura u odnosu na stanje krajem 2012. godine, tako što je tokom  2013. godine ukupno otplaćeno više od 296 miliona eura po osnovu ranije preuzetih obaveza (glavnice kredita i pripadajućih kamata).

O dobrim poslovnim rezultatima, govori i činjenica da je kompanija Telekom Srbija a.d. svim svojim akcionarima isplatila privremene dividende u ukupnom iznosu od preko 7,5 milijardi dinara.

Kompanija Telekom Srbija za uspešnu 2013. godinu želi pre svega da zahvali svojim vernim korisnicima koji će i u budućnosti ostati u centru pažnje kompanije i svih njenih zaposlenih sa ciljem pružanja novih iskustava korišćenja telekomunikacionih usluga.