HP predstavlja Instant-On Enterprise

Integrisana rešenja omogućavaju organizacijama da osmisle nove načine za pružanje usluga korisnicima i građanima

BEOGRAD, 4. novembar 2010. – Kompanija HP predstavila je svoju Instant-On Enterprise viziju organizacije koja tehnologiju primenjuje u svim aspektima svog rada kako bi na što bolji način zadovoljila potrebe korisnika svojih usluga.

HP je najavio i novo integrisano rešenje koje će preduzećima i organima državne uprave omogućiti da kreiraju sopstveno Instant-On Enterprise okruženje.

Širenjem mobilnog i cloud računarstva, sve postaje povezano i trenutno se dešava. Zbog toga korisnici usluga očekuju vrlo brzu, praktično momentalnu reakciju, umesto da čekaju danima ili nedeljama.

Novo istraživanje sprovedeno za potrebe HP-a otkriva da se uloga IT odeljenja menja. Sa pozicije informatičke podrške radu, IT postaje suštinski deo poslovnih procesa.1

  • 86 odsto direktora preduzeća i organa državne uprave veruje da moraju brzo menjati svoje organizacije kako bi pružali bolje usluge i ispunili očekivanja korisnika
  • 78 odsto ih veruje da je tehnologija ključ inovacija u poslovnom i državnom sektoru
  • 85 odsto ih smatra da tehnologija mora biti integralni deo usluga koje pružaju kako bi njihove organizacije bile uspešne

Novo HP-ovo integrisano rešenje omogućava organizacijama da iznova osmisle upotrebu tehnologije za ostvarivanje inovacija u svakom koraku stvaranja vrednosti. To obuhvata usluge koje se pružaju, mobilne uređaje koji omogućavaju pristup i globalne računske centre neophodne za pokretanje Instant-On Enterprise okruženja.

“Samo posebna vrsta organizacije može da zatvori prostor između očekivanja koja korisnici usluga imaju i onoga što preduzeće može da uradi”, rekao je Thomas E. Hogan, izvršni potpredsednik, HP Enterprise Sales, Marketing and Strategy. “Instant-On Enterprise daje diferneciranu, kompetitivnu prednost, tako da organizacije mogu trenutno pružiti usluge svojim korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima. A samo kompanija HP ima rešenja koja organizacijama omogućavaju da naprave Instant-On Enterprises okruženje.”

HP-ova ponuda novih integrisanih rešenja, baziranih na raznovrsnom hardveru, softveru, uslugama i intelektualnom vlasništvu, omogućava preduzećima i organima državne uprave da iskoriste alate koji su im neophodni za modernizaciju, transformaciju, zaštitu, optimizaciju i pokretanje Instant-On Enterprise okruženja.

HP Application Transformation rešenja za transformaciju davno osmišljenih aplikacija i procesa. HP omogućava organizacijama da ostvare kontrolu nad zastarelim aplikacijama i krutim procesima koji predstavljaju izazov za inovacije i agilnost, tako što upravlja njihovim vremenom reakcije i brzinom promena.

HP Converged Infrastructure rešenja omogućavaju razbijanje tradicionalnih, čvrstih IT silosa primenom konvergentne infrastrukture projektovane tako da smanji trošove i napravi osnovu za agilno pokretanje usluga. Kroz integraciju servera, storidža, mrežnih i menadžment resursa HP omogućava pokretanje računskog centra budućnosti.

HP Enterprise Security rešenja štite kompletnu IT infrastukturu tako što vode računa o svim aspektima bezbednosti: ljudima, procesima, tehnologiji i sadržaju. HP-ova ponuda proizvoda i usluga usklađuje zaštitu tako da zadovolji promenljive zahteve organizacija bez gubitka fleksibilnosti.

HP Information Optimization rešenja omogućavaju organizacijama da ponovo osmisle način na koji sakupljaju, čuvaju i koriste informacije. Ova rešanja organizacijama omogućava da iskoriste moć organizacija koje poseduju i da obezbede njihov integritet.

U Instant-On Enterprise okruženju tehnologija omogućava da se ostvari vrednost od osmišljenih i pruženih usluga. Vodeće organizacije prepoznaju da postoji više načina pokretanja koji su optimizovani tako da zadovolje sve potrebe osnovnih usluga. Organizacije će još neko vreme koristiti okruženja koja obuhvataju i tradicionalne izmeštene i cloud usluge. HP Hybrid Delivery omogućava korisnicima da razviju strategiju pokretanja svojih usluga tako što će odabrati model isporuke koji im najviše odgovara.

Da bi korisnicima olakšao polazak na Instant-On putovanje, HP je predstavio i dve nove HP Hybrid Delivery usluge.

HP Hybrid Delivery Strategy usluga omogućava korisnicima da steknu razumevanje strukture programa, projekata i glavnih aktivnosti koje treba preduzeti radi prelaska na hibridni model pokretanja. Ova ponuda omogućava korisnicima da koriste unapred definisane modele za uvođenje hibridnih koncepata u postojeće okruženje.

HP Hybrid Delivery Workload Analysis usluga analizira radno opterećenje i aplikacije kako bi odredila najbolje kombinacije za hibridna okruženja. Pored jedinstvene ponude analitičkog softvera, HP-ovi eksperti sakupljaju podatke o korišćenju i traženju usluga, a potom razvijaju niz preporuka o tome kako da se na najbolji način kombinuju radna opterećenja u hibridnim okruženjima.

Više informacija o HP-ovoj novoj ponudi, uključujući video snimak Thomasa E. Hogana, dostupno je na adresi www.hp.com/go/InstantOnEnterprise2010.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

1) “HP Research: The Instant-On Enterprise”, Coleman Parkes Research Ltd., oktobar 2010.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-Q za fiskalni kvartal završen 31. jula 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji, uključujući izveštaj na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2009. godine. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth inn the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be constructed as constructing an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.