HP omogućava brže inoviranje pomoću novog softera za upravljanje poslovnim uslugama

BEOGRAD, 21. jun 2010. – Kompanija HP je najavila novu verziju svog softverskog paketa HP Business Service Management (BSM).

Novo rešenje omogućava korisnicima da na lak način upravljaju aplikacija koje koriste na različite načine: iz virtuelizovanih okruženja, sa lokalnih servera, iz privatnih ili javnih cloud computing sistema, po sistemu softver kao usluga ili sa izmeštenih lokacija. Pojednostavljivanjem i automatizovanjem upravljanja aplikacijama organizacije mogu uštedeti sredstva koja potom mogu investirati u inoviranje.

Šta HP BSM 9.0 donosi?

  • Automatizovan rad – značajno snižava troškove otklanjanja problematičnih situacija i zahvaljujući automatizovanom otkrivanju događaja skraćuje vreme popravke sistema.
  • Priprema za rad u virtuelizovanim i cloud computing okruženjima – smanjuje rizike jer obezbeđuje bezbedno upravljanje cloud computing resursima i uslugama. HP obezbeđuje i virtuelizaciju na svim nivoima IT sistema, od transakcionog, preko aplikativnog i serverskog, do umrežavanja.
  • Integrisan pregled – olakšava korisnicima da upravljaju svim poslovnim uslugama bez obzira da li ih koriste sa servera u preduzeću, iz privatnog ili javnog cloud computing okruženja, po sistemu softver kao usluga ili sa izmeštene lokacije.
  • Zajednički rad – postaje efikasniji zahvaljujući integrisanom pregledu svih aspekata upravljanja tekućim poslovima. Svaki zaposleni u IT odeljenju na više načina, uključujući mobilne uređaje, dobija informacije vezane za njegov deo posla što vodi bržem rešavanju problema.
  • Pružanje usluga tokom rada – donosi bolju analizu uticaja usluga i skraćuje vreme rešavanja problema. Za razliku od uobičajenih rešenja koja koriste ručno napravljene baze za upravljanje konfiguracijom sistema, HP BSM 9.0 korisnicima daje automatizovan model pružanja usluga tokom rada koji se integriše sa HP Configuration Management Systemom. Model koji se neprestano unapređuje garantuje da će IT odeljenje razumeti trenutno stanje IT sistema, što je od suštinskog značaja za upravljanje virtuelizovanim i cloud computing uslugama.

Novi HP BSM 9.0 softver

  • HP Business Availability Center 9.0 (BAC) predstavlja integrisano okruženje za praćenje i dijagnostifikovanje rada aplikacija. Model pružanja usluga tokom rada olakšava upravljanje performansama aplikacija kroz BAC.
  • HP BAC Anywhere je usluga koja je proširena tako da se odnosi i na okruženja na lokaciji korisnika, a ne samo na upotrebu softvera kao usluge. Preduzeća mogu sa jednog mesta pratiti eksterne web aplikacije u bilo koje doba, sa bilo koje lokacije u svetu, čak i izvan korporativnog firewall sistema.
  • HP Operations Manager i 9.0 unapređuje performanse IT usluga primenom pametnih dodataka koji automatski otkrivaju promene u aplikacijama, kao i u fizičkoj i virtuelnoj infrastrukturi. HP OMi sve promene, kao i podatke o nastalim događajima, unosi u model pružanja usluga tokom rada.
  • HP Network Management Center 9.0 daje organizacijama bolju mrežnu vidljivost radi povezivanja sa virtuelnim serverima, fizičkim mrežama i javnim cloud computing uslugama. HP NMC 9.0 omogućava da se s jednog mesta upravlja greškama, dostupnošću i performansama.

“Inoviranje korišćenjem novih tehnologija omogućava organizacijama da steknu mnoge prednosti, ali unosi i novu kompleksnost na koju se mora obratiti pažnja”, rekao je Erik Frieberg, potpredsednik za optimizaciju poslovnih tehnologija u HP-ovoj grupi za softver i rešenja. “HP BSM rešenja korisnicima pružaju jednostavno, integrisano i automatizovano tehnološko okruženje.”
O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com. Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-Q za fiskalni kvartal završen 30. aprila 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji, uključujući izveštaj na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2009. godine. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth inn the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be constructed as constructing an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.